Jira credits

Roll credits...

Thông tin giấy phép dành cho JIRA

JIRA v8.3.1

Copyright © 2002 - 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

Sản phẩn có sử dụng ứng dụng được phát triển bới Apache Software Foundation.

Sản phẩm này cũng bao gồm những thư viện được đảm bảo bỏi giấy phép GNU GPL:

Sản phẩm này cũng bao gồm mã nguồn được viết bởi các bên thứ ba.

Additional details regarding these and other third party code included in this product, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory under the Jira installation directory.

Thông tin bản quyền của các JIRA Plugins

JIRA Service Desk Application v4.3.1

Bản quyền © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Việc sử dụng các plugin này là tùy thuộc vào các điều khoản của Atlassian dùng cuối Thỏa thuận , trừ khi khác được quy định trong tài liệu này.

Plugin này bao gồm phần mềm được phát triển bởi các Apache Software Foundation .

Plugin này sử dụng các thư viện mang giấy phép sử dụng GNU LGPL:

Plugin này cũng bao gồm các mã được viết bởi các bên thứ ba khác.

Chi tiết thêm về những điều này và mã bên thứ ba khác bao gồm trong plugin này, bao gồm bản quyền, thông báo pháp lý và cấp giấy phép, có sẵn trong "giấy phép" bên trong thư mục plugin.

Advanced Roadmaps for Jira v3.29.8

Copyright © 2014 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Plugin này sử dụng các thư viện mang giấy phép sử dụng GNU LGPL:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

JIRA Agile v8.3.0-DAILY20190613113730

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Plugin này sử dụng các thư viện mang giấy phép sử dụng GNU LGPL:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.